2008. gada pārskats
2009. gada februārī

Ģirts Zeidenbergs
Andris Padegs

Sveicināti, biedrības biedri un labvēļi!

Vēlam jums veselību un sekmīgu 2009. gadu!

Gribam šeit dot īsu pārskatu par 2008. gadā paveikto un par 2009. gada iecerēm. Tiem, kas esiet jau daudzus gadus TILTU atbalstījuši, paldies par Jūsu uzticību un lūdzam Jūsu atbalstu arī nākotnē.

Šo pārskatu izsūtam arī daudziem, kas vēl nav TILTA biedri, sevišķi tautiešiem, kas pēdējos gados ir ieradušies Amerikā no Latvijas. Viens no TILTA mērķiem, kas ir sīkāk aprakstīti šī pārskata pēdējā lapaspusē, ir dot iespēju Amerikā dzīvojošiem tautiešiem redzēt latviešu teātŗa uzvedumus, dzirdēt latviešu mūziķu priekšnesumus un tikties sarīkojumos ar citiem tautiešiem. Aicinām Jūs atbalstīt TILTU – kļūstiet par TILTA biedriem un nāciet uz TILTA rīkoto turneju sarīkojumiem. Apmeklējot sarīkojumus, Jūs finansiāli atbalstiet turnejas un dodiet lielākas iespējas sarīkot turnejas populāriem māksliniekiem.

Pēdējos gados lteātŗa un muzikālie uzvedumi bieži ir bijuši ar māksliniekiem no Latvijas. Sākot ar 2008. gadu, ASV valdība ir ievedusi jaunus šķēršļus ārzemju mākslinieku turneju rīkošanā, pieprasot I-129/P petīciju un P-3 vīzu mākslinieku iebraukšanai. Jaunā procedūra tiek attaisnota uz valsts drošības pamata; tā prasa sīku informāciju un gaŗu veidlapas izpildīšanu par turneju, kā piemēram mākslinieku apmešanās vietas turnejas laikā un piekrišanu no attiecīgās Amerikas arodbiedrības par mākslinieka uzstāšanos. Iebraukšanas atļaujas iegūšana var ilgt pus gadu un izmaksāt vairāk nekā tūkstotis dolāru. Tādēļ nepieciešams sākt P-3 vīzas kārtošanu ar arodbiedrību un imigrācijas iestādēm 5 – 6 mēnešu pirms plānotās ierašanās ASV, un māksliniekiem jāizņem apdrošināšanas polises lidmašīnas biļetes atmaksai vīzas pieprasījuma noraidīšanas gadījumam. Tas viss uzliek nozīmīgu slogu un izdevumus rīkotājiem. Mēs trupināsim organizēt teātru un mūziķu turnejas ar Latvijas māksliniekiem, bet ir jārēķinās ar to, ka dažu labu iespēju mēs nevarēsim realizēt laika trūkuma un lielā darba dēļ.

Ģirts ZeidenbergsAndris Padegs
TILTA valdes priekšsēdisTILTA valdes priekšsēža izpildu vietnieks
            
Pēteris Zariņš

Latvijas skolu uzlabošanas programma

Šo projektu uzsākām 1993. gadā ar mērķi apgādāt Latvijas skolām datorus, ko tajos gados sāka iegādāties rietumu skolas, bet kas Latvijas skolām vēl nebija pieejami. Kopš tā laika esam palīdzējuši apmēram 150 pamatskolām un vidusskolām, sagādājot tām ap 500 datorus un citus mācību līdzekļus apmēram $350,000 vērtībā. Rūpējāmies galveno kārt par skolām uz laukiem un mazākās pilsētās.

Akūtais datoru trūkums Latvijas skolās tagad ir novērsts, Latvijas valsts iespēju robežās apgādā skolām nepieciešamos līdzekļus, un līdz ar to tautiešu interese rietumos par šo TILTA uzsākto programmu ir stipri samazinājusies. Šo apsvērumu dēļ TILTS vairāk aktīvi nemeklēs līdzekļus Latvijas skolu atbalstam un šo programmu kā tādu vairs neturpinās.

Neskatoties uz to, mēs mēģināsim izpildīt specifiskus lūgumus, un, ja TILTS saņems kādu nozīmīgu veltījumu kādas skolas atbalstam jeb kāda skola nāks ar kādu specifisku lūgumu, TILTS mēģinās palīdzēt iespēju robežās.

2008. gadā TILTS vēl saņēma skolu atbalstam $2,080 un piešķīra kopsummā $4,674, daži no šiem piešķīrumiem tiks izmaksāti 2009. gadā:

 • $500 Barkavas pamatskolai Madonas rajonā.
 • $674 Stiklu speciālajai Internātpamatskolai Ventspils rajonā,
 • $500 Bēnes skolai Dobeles rajonā
 • $1,000 Skujienes skolai Cēsu rajonā
 • $2,000 Virgas skolai Liepājas rajonā

Šeit dažos teikumos ir šī projekta vēsture. Projektu “Datoru technikas ievešana Latvijas skolās” sākām Laumas Upelnieces Katis un Elīzes Linautas Korn vadībā, un 1993. gadā parakstījām protokolu ar Latvijas Izglītības uz zinātnes ministriju (IZM) par sadarbību. Vācām jaunus un lietotus datorus un lūdzām līdzekļus datoru pirkšanai no lieliem fondiem un mecenātiem. Lielākā daļa līdzekļu (ap $200,000 kādiem 400 datoriem) tika savākti pirmajos piecos gados. IZM līdzdalība norobežojās ar klašu telpu iekārtošanu, un līdzekļu vākšana palika TILTA rokās. Sadarbojāmies ar Ivara Kalmes vadīto projektu “Cerība”, un aicinājām tautiešus ziedot līdzekļus sava novada skolām.

2001. gadā projekta vadību pārņēma Pēteris Zariņš ar Edīti Irbi. Ap šo laiku datori vairs nebija galvenā skolu vajadzība, un skolas lūdza dažādus mācību līdzekļus; TILTS projekta nosaukumu tādēļ mainīja uz “Skolu uzlabošanas programma”.

Sadarbojoties ar Laumu Vlasovu, PBLA valdes locekli no Krievijas, TILTS no saviem līdzekļiem piešķīra datorus Sibīrijas latviešu ciematiem Lejas Bulānos, Bašķīrijā un Augšbebros. Strazdmuižas neredzīgo un mazredzīgo skolai TILTS apgādāja piecus Braiļa drukātājus.

Paldies visiem, kas ziedoja naudu un datorus Latvijas skolām, un paldies tiem, kas uzsāka un vadīja šo projektu. Šī projekta nozīme ir lielāka nekā tikai savāktie $350,000 pieciem simts datoriem, jo TILTA aicinājumam un šī projekta priekšzīmei sekoja pašvaldības, apgādājot skolām datorus no saviem līdzekļiem. Šī sadarbība radīja vidi, kur jaunieši gūst ne tikai līdzekļus izglītībai, bet arī priekšzīmi un ticību, ka kopējiem spēkiem varam paveikt šķietami neiespējamo.

Dace Aperāne

Klasiskā mūzika

Ērģelniece Kristīne Adamaite un saksofonists, JVLMA rektors Artis Sīmanis uzstājās Daces Aperānes rīkotajā turnejā janvārī un februārī:

 • Kristīne Adamaite spēlēja Ņujorkas Jonkeru baznīcā Kultūras dienu ietvarā, kā arī sniedza īsu koncertu Bronksas skolas saimei.
 • Artis Sīmanis un Kristīne Adamaite sniedza divus koncertus Mineapolē—vienu latviešu skolas Draudzīgā aicinājuma sarīkojumā un otru plašākai sabiedrībai (rīkotāji: LOAM un MLKA).
 • Abi mākslinieki sniedza divus koncertus Bostonā—vienu latviešu skolas saimei un otru plašākai sabiedrībai (rīkotāji: Latviskā mantojuma fonds Bostonā). ALA Izglītības nozare Ināras Jansones vadībā atbalstīja Bronksas, Bostonas un Mineapoles skolu koncertus.

Savās koncertu programmās mākslinieki atskaņoja latviešu komponistu mūziku. Mākslinieki ierakstīja kompaktdisku ar nosaukumu "Cantus Orationis" īpaši TILTS rīkotajai turnejai; disks guva spožas recenzijas Latvijas presē.  Diskā ierakstīti R. Dubra, M. Einfeldes, P. Vaska, A. Vītoliņa un D. Aperānes skaņdarbi. To var iegādāties, sazinoties ar Daci Aperāni; cena, kas ieskaita sūtīšanu, ir $20.00. Valsts Kultūrkapitāla fonds piešķīra līdzekļus mākslinieku starptautiskajiem ceļa izdevumiem. Šī bija Kristīnes Adamaites pirmā koncerta turneja Ziemeļamerikā. Turneja beidzās ar nepilnu $100 iztrūkumu.

Vijolniece Vineta Sareika un pianiste Ināra Zandmane sniedza četrus koncertus novembrī (rīkotāji: L. Aldiņa, D. Aperāne, G. Zeidenbergs). Šo turneju TILTS uzņēmās rīkot uz Latvijas vēstnieka ASV Andreja Pildegoviča lūguma noorganizēt programmu svinīgajām vēstniecības rīkotajām Latvijas 90 gadu atceres svinībām Kennedija Centrā. Abas mākslinieces uzstājās:

 • Klīvlandē (rīkotāji: Klīvlandes latviešu koncertapvienība),
 • Bostonā (rīkotāji: Latviskā Mantojuma fonds Bostonā),
 • Hamiltonā - Valsts svētkos (rīkotāji: Hamiltonas latviešu biedrība) un
 • Vašingtonas Kenedija centrā - Valsts svētku sarīkojumā (rīkotāji: Latvijas vēstniecība Vašingtonā).

Šī bija pirmā mūzikas turneja, ko TILTS rīkoja, vadoties pēc jaunajiem ASV valdības profesionālo mūziķu darba vīzu noteikumiem. Lielo vīzas petīcijas sagatavošanas darbu veica Līga Aldiņa, veltīdama prasību skaidrošanai un veidlapu izpildīšanai neskaitāmas darba stundas pagājušajā gada vasarā. Pateicoties viņas rūpīgajam darbam un Latvijas vēstniecības Vašingtonā palīdzībai, Vineta Sareika, kas dzīvo Latvijā, saņēma darba vīzu un varēja iebraukt ASV (koncertmeistare Ināra Zandmane dzīvo Dienvidkarolīnā). Savās koncertu programmās, mākslinieces atskaņoja latviešu un citu komponistu skaņdarbus. Šī bija Vinetas Sareikas pirmā koncerta turneja Ziemeļamerikā. Turneja beidzas ar $624.00 iztrūkumu.

Marcis Voldiņš

Teātris

Māras Teātŗa turneja ar Leldes Stumbres lugu “Kronis 2” notika 2008. gada septembrī un iekļāva deviņus latviešu centrus austrumu krastā, sākot ar Bostonu un beidzot ar Mineapoli. Visa luga sastāv no sarunām divu izsūtīto starpā Sibīrijā, kas atklāj, ka abi ir latvieši; viņi sapņo par Latviju un veido kopējus plānus, risinot savas problēmas. Turneja notika nelabvēlīgos laika apstākļos – Ņujorkā bija negaiss un plūdi, televīzija brīdināja, lai nerādās ārā, un uz izrādi atnāca 12 skatītāji. Bet abi aktieri – Niks Ērglis un Māra Mennika – spēlēja pārliecinoši, un atsauksmes par turneju bija labas, kaut arī dažiem nepatika skumīgais temats.

Niks Ērglis un Māra Mennika lugas “Kronis 2” izrādē Jonkeros

Šādas turnejas rīkošana saistās ar finansiālu risku, bet, ar ALAs Kultūras nozares $1,750 atbalstu, uzdrīkstējāmies to rīkot, un budžets izpildījās ar mazu pārpalikumu. Kā parasts šādām turnejām, pārvietošanās starp izrādēm notika īrētā mašīnā ar TILTA apgādātu šoferi. Kopējais turnejas skatītāju skaits bija apmēram 1350.

Raimonda Staprāna lugu “Meli un to piedošana” uzveda Mazais Teātris Sanfrancisko sešos latviešu centros 2008. gada oktobrī, apciemojot Bostonu, Ņujorku, Priedaini, Vašingtonu, Klīvlandi un Toronto. Turneju rīkojām uz Latviešu Fonda ieteikumu, un Toronto izrāde bija daļa no LF gada sapulces programmas.

Luga notiek 15 ainās 1949. gadā Latvijā un saistās ar meliem, nodevību, okupāciju, draudzību, naidu un kaislībām. Staprāna lugā, ar Laimona Siliņa režiju, darbojās četri aktieri no MTS (Laimonis Siliņš, Brigita Siliņa, Māra Martinska un Andrejs Gulbis) un divi viesaktieri no Latvijas - Ivars Puga un Aīda Ozoliņa. Kopsummā bija 600 skatītāju. TILTS apgādāja aktierim īrētu mašīnu un šoferi, un budžets apmēram izpildījās. Turneju finansiāli atbalstīja LF ar $2,000 un ALA ar $3,500; bez šāda atbalsta šī turneja nebūtu bijusi iespējama.

Abas turnejas rīkoja Marcis Voldiņš.

Filmas izrāde

Populārās Latvijas filmas “Rīgas Sargi” izrāde notika Pokipsijā 2008. gada 5. aprīlī South Hills Mall teātrī. Pēc pēdējās statistikas šī ir “visu laiku skatītākā filma Latvijā”. Kaut arī dažas nedēļas pirms šīs izrādes filma tika rādīta divos seansos Ņujorkas pilsētā, Pokipsijas izrādi noskatījās ap 60 cilvēki, kas ļāva budžetu izpildīt ar $50 pārpalikumu. Lai audience varētu labāk izsekot komplicētajai notikumu virknei filmā, Andris Padegs pirms izrādes devu īsu pārskatu par tā laika Latvijas vēsturi. Izrādi noorganizēja A. Padegs.

Laila Robiņa

Izcilo Jauno Talantu Fonds

Izcilo Jauno Talantu fonds Lailas Robiņas vadībā, ar Baibas Pinnes un Jāņa Cigūža līdzdalību, 2008. gadā piešķīra kopsummā $5,000 sekojošajiem jauniem māksliniekiem:

 • Paula Šūmane (vijolniece)
 • Reinis Zariņš (pianists)

Šogad Fonds saņēma kopā $49,000 no sekojošiem devīgiem ziedotājiem: Ilga un Kurt Blankmeyer, Māra Dole, Arkady Fomin un George Landegger. TILTS augstu novērtē šo ziedotāju atbalstu jauniem talantiem un uzticību TILTA Fondam. Ziedojumus Fondam var sūtīt uz sekojošu adresi, rakstot čeku uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda: TILTS, c/o Laila Robins, 241 Central Park West, Apt. 14H, New York, NY 10024.

Savā darbības mūžā TILTA Izcilo Talantu Fonds ir piešķīris pāri par $100,000 vairāk nekā 30 jauniem Latvijas māksliniekiem.

Lilita Bergs

Vēstures projektu Fonds

Vēstures projektu fonds Lilitas Bergs vadībā un ar Aivara Keires un Baibas Pinnes līdzdalību 2008. gadā saņēma ziedojumos $230. Kopš dibināšanas 2006. gada pavasarī fonds ir saņēmis no 35 ziedotājiem kopā $5,180.

Fonda pašreizējais mērķis ir segt Annas Žīgures izdevumus sakarā ar viņas topošo grāmatu par latviešu dzīvi dīpīšu (DP = Displaced Person) nometnēs Vācijā pēc Latvijas atstāšanas Otrā pasaules kaŗa laikā un pirms izceļošanas uz aizjūras zemēm. Līdz šim Annai Žigurei ir izmaksāti $4,000. Topošā grāmata sākotnēji bija pazīstama kā „Eslingena”, bet tagad tai ir dots vārds “Viņi”. Manuskripts būs gatavs 2009. gada pavasarī.

Ziedojumus Fondam var sūtīt uz sekojošu adresi, rakstot čeku uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda: TILTS, c/o Lilita Bergs, P.O. Box 67, Fabius, NY 13063.

Saieti Latvijā

Lai uzturētu sakarus ar tautiešiem Latvijā – TILTA biedriem un citiem, kas ir iebraukuši atvaļinājumā vai pārcēlušies uz Latviju no rietumu zemēm, kā arī ar viņu Latvijā dzīvojošiem radiem un draugiem, TILTS 2008. gada 3. jūlijā sarīkoja Pasaules latviešu saietu Rīgā, Lido Krastmalā. Saietu rīkojām sadarbībā ar Kanādas-Latvijas Biznesa Asociāciju (KLBA), un tas deva iespēju tikties un aprunāties ar veciem paziņām un gūt jaunus. (Edvīns Kalviņš un Ģirts Zeidenbergs)

Sakarā ar dziesmu svētku lielo ārzemnieku pieplūdumu uz 300 sēdvietām pieteicās ap 350 dalībnieki un atnāca 370. Tas vairākiem radīja neērtības, jo bija jāēd stāvus pie letes. Kritika bija ari par drūzmēšanos sākumā pie ieejas lielā apmeklētāju skaita dēļ. Reprezentētas bija Anglija, ASV, Austrālija, Brazīlija, Francija, Kanāda, Latvija, Nīderlande, Vācija, Venecuēla un Zviedrija.

Stundu pēc noliktā sākuma īsu uzrunu teica Mārtiņš Sausiņš, jaunais PBLA priekšnieks. Divdesmit septiņiem Toronto tautas deju kopas DAUGAVIŅA dalībniekiem bufeti izmaksāja KLBA, un viņiem tika izkārtota iespēja uzstāties uz Lido āra skatuves.

Neskatoties uz drūzmu, atsauksmes par saietu ir bijušas pozitīvas, un pašlaik, ar valdes locekļa Edvīna Kalviņa Rīgas firmas “Tehniskie partneri” palīdzību, paredzam rīkot Pasaules latviešu saietu Rīgā 2009. gada 2. augustā Čarlstona restorānā plkst 12:00 – 15:00. Šeit būs stingri jāievēro 150 dalībnieku ierobežojums, un tādēļ ļoti ieteicam laicīgi pieteikties. Pieteikšanās izdarāma pie Ģirta Zeidenberga, girtszeidenbergs@comcast.net, 001 302 529 7442, Skype: ‘girtszeidenbergs33’; Astrīdas Jansones, astridajansone@yahoo.com; Velgas Kalniņas velgakalnina@gmail.com; vai Indras Sproģes-Kalviņas, indra.sproge@tpriga.lv, 371 6729 3361 vai 371 2961 1205.

Pabalsti

2007. gadā TILTS piešķīra sekojošos pabalstus, kopsummā $4,200:

 • $2,000 Pasaules Latviešu mākslas savienībai 100 diasporas latviešu mākslinieku darbu nosūtīšanai ceļojošai izstādei Latvijā.
 • $1,000 Latvijas Mūzikas informācijas centram kā pabalstu klarnetista Egila Šēfera kompaktdiska sagatavošanai.
 • $500 Sabiedrībai par atklātību “Delna” (Transparency International Latvijas nodaļai).
 • $500 Ingrīdai Cāzerei, lai daļēji segtu viņas ceļa izdevumus no Rīgas uz ASV rietumu krastu, kur viņa 18. novembŗa sarīkojumos rādīja savu dokumentālfilmu par Hercogu Jēkabu.
 • $200 (100 Lati) Brāļu Kapu un Latvijas Vēsturiskā Mantojuma fondam Kārļa Zāles 120 gadu sarīkojuma un izstādes atbalstam. Projekta mērķis ir panākt Kārļa Zāles izveidotā Rīgas Brāļu kapu ansambļa ierakstīšanu Latvijas Nacionālā Mantojuma sarakstā un UNESCO Pasaules Mantojuma sarakstā.

Atzinība

Priecājamies, ka 2008. gadā ar TILTA atbalstu sekojošais tautietis saņēma Latvijas valsts apbalvojumu:

 • Jānis Dimants - V šķiras Atzinības krusts

Citi 2008. gada notikumi

 • Ints Dzelzgalvis pārstāvēja TILTU ALAs 2007. gada kongresā. TILTAM bija 81 mandāts.
 • Dace Aperāne un Baiba Pinne pārstāvēja TILTU Ņujorkas latviešu organizāciju padomē, un abas tika ievēlētas ŅLOP valdē.
 • 2007. gada oktobrī “Latvijas Avīze” intervēja Ģirtu Zeidenbergu un Andri Padegu par TILTA darbību. Intervija ar fotogrāfijām tika publicēta 2008. gada 23. janvārī avīzes pielikumā “Mājas viesis”.
 • 2008. gada 1. martā Bedfordā, NY, notika TILTA biedru pilnsapulce, kā arī valdes sēde pirms pilnsapulces un jaunās valdes konstruēšanas sēde pēc pilnsapulces. Valdē ievēlēja 123 biedrus.
 • 2008. gada 8. janvārī Ģirts Zeidenbergs un Andris Padegs tikās ar Latvijas vēstnieku ASV Andreju Pildegoviču un vēstniecības darbiniekiem Agnesi Kalniņu, Sigitu Puriņu un Edgaru Trumkalnu, lai pārrunātu kultūras sarīkojumu finansēšanu, pēdējā laikā iebraukušo tautiešu apzināšanu, reaģēšanu uz publisku Latvijas tēla apvainošanu, “Rīgas Sargu” filmas izrādīšanu un citām aktualitātēm, kas saistās ar Latviju un latviešiem. Vēstnieks aicināja TILTU izvēlēties un noorganizēt koncerta programmu vēstniecības organizētajam Latvijas 90 gadu atceres sarīkojumam diplomātiem Kenedija centrā.
 • Lapaspusi liela TILTA reklāma tika ievietota Ventūras XV Rietumkrasta Dziesmu svētku Vadonī.
Jānis Melgalvis
Juris
Baidiņš

Biedra karte

Mākslinieku turnejas plānojam un organizējam tā, lai tās pašas sevi finansētu; tomēr lielākus projektus, kā teātŗu un koŗu uzvedumus ar māksliniekiem no Latvijas, parasti nav iespējams sarīkot bez mecenātu atbalsta. Tāpat īpaši ziedojumi ir nepieciešami, lai īstenotu ar skolām, izglītību un kultūras atbalstu saistītus projektus. Tāpēc TILTA darbība lielā mērā ir atkarīga no Jūsu ziedojumiem. TILTA valdes locekļi darbu dara brīvprātīgi, un neviens valdes loceklis nesaņem nekādu atalgojumu.

Lūdzu kļūstiet par TILTA biedru ar ziedojumu, sākot ar $15. Čekus lūdzu rakstiet uz Latvian Cultural Association TILTS, Inc. vārda un nosūtiet:

 • ASV: biedrzinis / kasieris Jānis Melgalvis, 31 Birch Hill Drive, Poughkeepsie, NY, 12603-6125
 • Kanādā (Kanādas dolāros): Ivars Timbers, 1921 Poppy Lane, Pickering, ONT L1V 2T

ASV ziedojumi ir atvelkami no ienākumiem, nodokļus aprēķinot.

Finanšu pārskats par 2008. gadu

Pievienotā tabulā ir sakopoti TILTA 2008. gada ieņēmumi un izdevumi (neauditēti). Šī ir nauda, kas ir ienākusi kāsē vai ir izdota.

Šī pārskata iepriekšējās lapaspusēs ir uzskaitīti lēmumi par piešķīrumiem. Tā kā nauda nav obligāti izdota piešķī- ruma gadā, un sarīkojumu finanses dažkārt jākārto citā kalendāra gadā, šīs summas var atšķirties.

2009. gada sarīkojumi

Pašlaik ir paredzēti sekojošie sarīkojumi (iekavās ir organizētāja vārds).

 • Pianistam Armandam Ābolam, kas tagad dzīvo Čīlē, ir paredzēta koncertu turneja maijā: (Astra Zemzare)
  • Dallas 3. maijā
  • Klivlandē 8. maijā
  • Ročesterā, MN, Festival of Music ietvaros, 10. maijā
  • Mineapolē 12. maijā
  • Vašingtonā 16. maijā, vēstnieka Andreja Pildegoviča aicināts, Armands Ābols koncertēs US Baltic Foundation sarīkojumā, kur tiks godināts Latvijas prezidents Valdis Zatlers;
  • Čikāgā 17. maijā
 • Pasaules latviešu saiets notiks Rīgā 2009. gada 2. augustā 12:00 – 15:00 Čarlstona restorānā. To rīko TILTS kopā ar valdes locekļa Edvīna Kalviņa firmu “Tehniskie partneri” Rīgā. Tuvāka informācija par pieteikšanos ir šajā pārskatā zem “Saieti Latvijā”.
 • 2009. gada septembrī ir paredzēta koncertturneja Latvijas Nacionālās Operas tenoriem Miervaldim Jenčam, Naurim Puntulim un Guntaram Runģim ar koncertmeistaru un komponistu Juri Kulakovu pie taustiņinstrumentiem (Jānis Bībelnieks un Jānis Students).
 • Turneja ar kāda Latvijas teātŗa iestudējumu ir plānota rudens sezonai (Marcis Voldiņš)
 • Sadarbībā ar ALAs kultūras biroju un Latviešu Organizāciju Apvienību Minneapolē esam noorganizējuši nozīmīgākā Amerikas teātra žurnāla American Theatre redaktorei Eliza Bent iespēju 2009. g. 11-15 martā piedalīties internacionālajā Latvian Theatre Showcase Rīgā. Redaktore ir solījusies par savu pieredzi rakstīt viņas rediģētajā žurnālā un tā iepazīstināt plašāku ASV teātra sabiedrību ar sasniegumiem teātra mākslā Latvijā.

Paldies!

 • Pēters Vecrumba ir mūsu „Webmasters” – viņš sagatavo TILTA mājas lapas www.tilts.org grafisko ietērpu un atjauno lapas saturu. Paldies, Pēter!
 • Paldies visiem talciniekiem, kas ir palīdzējuši un palīdz izsūtīt šo TILTA pārskatu kādām 2500 ģimenēm, sevišķi Mudītei Prāmniecei.
 • Paldies TILTA revīzijas komisijai, kas palīdz kasieriem Jurim Baidiņam un Jānim Melgalvim uzmanīt TILTA finanses:
  • Ervīnam Kurēnam
  • Andrejam Prāmniekam
  • Anitai Šrēderei

Pateicībā, Latviešu Kultūras Biedrības TILTS valde

Tilta valdē 2008. gadā bija 123 personas: 88 ASV, 31 Latvijā, 3 Kanādā, 1 Anglijā

TZO= Triju zvaigžņu ordenis
TZOGZ  = Triju zvaigžņu ordeņa goda zīme
AK= Atzinības krusts
AKGZ  = Atzinības krusta goda zīme
LMB= Latviešu Mūzikas balva
LZA= Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa
ALA= ALA Atzinības raksts

Līga Aldiņa

Mārtinš Andersons

Dace Štauvere Aperāne /TZO, LMB/

Gundars Aperāns

Anita Štelmane Auzenberga

Juris Baidiņš

Valdis Bašēns

Lilita Bergs /ALA/

Pauls Berkolds

Klāvs Bērziņš

Laima Rita Bērziņš

Valdis Bērziņš

Jānis Bībelnieks /TZO/

Varis Brasla

Aira Bungs

Ingrīda Cāzere

Aleksandra Aldermane Cigusis

Jānis Cigusis

Anda Cook

Ints Dzelzgalvis

Rolfs Ekmanis /TZO/

Emīls Elstiņš /ALA/

Ingrīda Erdmanis

Iveta Felzenberga

Līga Tālberga Gonzalez /ALA/

Iveta Grava

Rūta Grava

Silvija Griffin

Daina Gross

Ilze Gulēna

Maija Veinberga Hinkle /AK, ALA/

Ilze Ievāne

Aina Irbe

Edīte Mūrniece Irbe /ALA/

Iveta Ivansone

Astrīda Jansone /TZO, ALA/

Sonja Jansone

Amanda Jātniece

Benita Jaundāldere /ALA/

Līga Jēkabsone /ALA/

Velga Kalniņa

Imants Kalniņš /TZO/

Edvīns Kalviņš /AKGZ/

Maruta Kārklis

Lauma Upelniece Katis /TZO, ALA/

Aivars Keire

Uldis Klauss /TZO/

Zaiga Voldiņa Klīmane

Elīze Linauta Korn

Jānis Kramēns

Laris Krēsliņš

Andrejs Lazda

Eižens Lemke

Ingrīda Lēvenšteins

Anita Liepiņa /TZO/

Vizma Maksiņa

Haralds Mazzariņš

Maija Medne /ALA/

Jānis Melgalvis

Imants Mežaraups

Ilmārs Mežs

Janta Mežs

Ingrīda Muižniece

Guna Mundheim

Ēriks Niedrītis

Silvija Ozola

Vita Grolle Ozoliņa

Gunārs Ozols

Andris Padegs /TZO, LZA, ALA/

Dzintars Paegle

Viesturs Paegle

Māra Pelēce

Ilze Pētersone /ALA/

Zaiga Alksne Phillips /AK, ALA/

Baiba Pinne

Marģers Pinnis /TZO/

Zinta Pone

Maija Priede

Malda Pūtelis

Uldis Raiskums

Pauls Raudseps

Ināra Reinis /ALA/

Andris Ritums

Laila Michelsone Robiņa /TZO, ALA/

Jānis Robiņš /TZO/

Anna čakste Rollins /TZOGZ/

Andris Runka /ALA/

Anna Rūtiņa

Inta Rūtiņa

Normunds Rutulis

Sandra Sebris

Gunta Puzule Semba

Laimonis Siliņš /TZO, ALA/

Gaida Skulte

Pēteris Skulte

Raimonds Slaidiņš Jr.

Sandra Padega Slokenberga

Arnis Sprancmanis

Inta Šrādere /ALA/

Ruta Krūze Strobele

Jānis Students /ALA/

Māris Stūrāns

Ivars Timbers

Māra Tupese

Tupešu Jānis

Rita Gāle Uibo /TZO/

Juris Ulmanis /TZO/

Mudīte Upatniece

Ināra Dermane Vehvilainen

Normunds Vīksne

Valdis Viņķelis

Marcis Voldiņš

Katrīne Čakste Wilson /TZOGZ/

Ruta Zadziorska

Maija Zaeska /ALA/

Diāna Dumpe Zaķis

Mārtiņš Zandbergs

Pēteris Zariņš

Ģirts Zeidenbergs /TZO, ALA/

Māra Zemdega /TZO/

Astra Pētersone Zemzare /TZOGZ, ALA/

Kristīne Zosule

Kārlis Zvejnieks /TZO/

Gada sapulces paziņojums

Latviešu kultūras biedrībai TILTS 2009. gada 21. marta būs pilnsapulce un valdes sēdes Bedfordas Presbiterāņu baznīcas telpās, The Village Green, Bedford, NY:

 1. Pulksten 11:00 būs valdes sēde;
 2. Pulksten 13:00 būs pilnsapulce; sapulces darba kartībā: 2008. gada sapulces protokola pieņemšana, valdes ziņojumi, revīzijas komisijas ziņojums, valdes locekļu un revīzijas komisijas vēlēšanas, dažādi jautājumi.
 3. Pēc pilnsapulces būs jaunas valdes konstruēšanās sēde.

Ja Jūs nevarat ierasties uz gada sapulci, lūdzu pilnvarojiet savu pārstāvi. Pilnvara jānosūta uz A.Padegs, 2 Merry Hill Rd, Poughkeepsie, NY 12603-3214 vai ar e-pastu uz apadegs@tilts.org. Pilnvarām, kas sūtītas no pilnvarotāja e-pasta adreses, paraksts nav vajadzīgs.

*********************************************************************

 
Pilnvaroju ................................................................... mani pārstāvēt TILTA gada sapulcē 2009. gada 21. martā.
 

...........................................  ...........................................  ................................... 
Vārds un uzvārds Datums

 
....................................................................................
Paraksts

*********************************************************************

Par mums

TILTA mērķi

TILTS ir inkorporēta bezpeļņas organizācija ar mērķi atbalstīt latviešu kultūru un izglītību. Biedrības statūti iekļauj:

 • Veicināt sadarbību kultūras jomā latviskas izcelsmes cilvēku vidū, atbalstot kultūras radītājus, popularizējot viņu darbus un organizējot viņu darbu izrādes.
 • Iepazīstināt mūsu mītnes zemes iedzīvotājus ar Latviju un tās sasniegumiem.
 • Padziļināt cieņu pret latviešu valodu, vēsturi, etniskām tradīcijām un kultūru.
 • Veicināt latviešu tautas identitātes saglabāšanu kā ārzemēs tā Latvijā, liekot sevišķu uzsvaru uz skolu un jauniešu centienu atbalstu Latvijā.
 • Veidot tiltu starp latviešu tautu Latvijā un ārzemēs kultūras jomā.

TILTA vēsture

 • Biedrība ir dibināta 1969. gadā ar nosaukumu “Pokipsījas latviešu biedrība” (Poughkeepsie Latvian Association). Tās mērķi bija apzināt apkārtnes latviešus, palīdzēt uzturēt tautiešos latvisko apziņu, saglabāt un izkopt latviešu kultūras vērtības un tradīcijas, mēģināt pavērt spraugu dzelzs aizkarā kultūras laukā un cīnīties par Latvijas neatkarības atjaunošanu.
 • 1988. gadā, sakarā ar ģeogrāfiskā darbības lauka paplašināšanos, biedrību reģistrēja ar nosaukumu “Mid-Hudson Latvian Association, Inc.” (Hudzonas ielejas latviešu biedrība).
 • 1993. gada novembrī biedrība mainīja vārdu uz „Latviešu kultūras biedrība TILTS”, kas tuvāk atspoguļoja biedrības centienus sadarboties ar Latviju kultūras jomā.

TILTA agrākā darbība

 • 1960-os un 1970-os gados biedrība darbojās galveno kārt Pokipsījas un Ņujorkas pilsētas apkārtnē: organizēja sarīkojumus un aktīvi piedalījās Latvijas interešu aizstāvēšanā (18. novembra atzīmēšana, demonstrācijas, radio programmas, izstādes).
 • 1980-os gados TILTS (parasti personīgā plāksnē) bija viena no pirmajām trimdas organizācijām, kas uzsāka kontaktus ar Latviju (Ave Sol koncerta sarīkošana, I.Ziedoņa uzņemšana u.c.).
 • Atmodas laikā TILTS aktīvi atbalstīja centienus Latvijā, sadarbojoties ar Latvijas Kultūras fondu un dodot materiālu atbalstu.
 • Savā darbības mūžā TILTS ir sarīkojis pāri par 250 kulturālu sarīkojumu vai turneju.

TILTA pašreizējā darbība

 • Pašlaik TILTS ir galvenā organizācija, kas rīko Latvijas un citu mākslinieku turnejas Amerikā, ieskaitot klasisko mūziku, populāro mūziku, teātrus un priekšlasījumus.
 • Gadā tiek noorganizētas 4-8 turnejas ar 12 līdz 16 sarīkojumiem katrā turnejā. Budžets katrai turnejai ar mazu grupu ir $12,000 līdz $25,000, neieskaitot vietējā sarīkojuma finanses.
 • Liela valde (110-120) dod plašu kontaktu tīklu Amerikā, Latvijā un Kanādā; tas palīdz turneju rīkošanā un dod idejas un atbalstu darbībai.
 • Darbība ietver projektus kultūras atbalstam kā Amerikā tā Latvijā. Atbildību par atsevišķu projektu (piemēram koncerta turnejām vai izcilo talantu fondu) uzņemas viens vai vairāki valdes locekļi; tie ar citu valdes atbalstu veic visu nepieciešamo darbu. Darbība lielā mērā atkarājas no attiecīgo valdes locekļu iniciatīvas.
 • Daži projekti ir pastāvīgi (piemēram koncertu turneju rīkošana); daži ir specifiska uzdevuma veikšanai (piemēram Latvijas vēstures muzeja datorizēšana, pabeigta 1999. gadā).
 • TILTS sadarbojas ar Latvijas valsts iestādēm (Integrācijas ministriju, Vēstniecību ASV un pie ANO, Ordeņa kapitulu u.c.) kā arī ar PBLA, ALA, ALJA, DV u.c.

Šo gada pārskatu sagatavojis latviešu un angļu valodā Andris Padegs.

Site contents Copyright © 2019 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy.
Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.