2010. gada pārskats
2011. gada aprīlī

Ģirts
Zeidenbergs
Andris Padegs

Sveicināti, biedrības biedri un labvēļi!

Šeit, ar nokavēšanos, ir pārskats par mūsu darbību 2010. gadā un par 2011 un 2012. gada iecerēm.

Šo organizāciju dibināja 1968. gadā grupa tautiešu, kas toreiz sanāca kopā, lai sarīkotu Latvijas valsts 50 gadu dibināšanas atceres svinības Vasar koledžā ar referātu, koncertu un atspirdzinājumiem. Kopš tā laika organizācija ir vairākas reizes mainījusi vārdu, lai tuvāk atspoguļotu mērķus un darbības lauku – no oriģinālās “Pokipsijas un apkārtnes latviešu biedrības” tā kļuva par “Hudzonas ielejas latviešu biedrību” līdz 1988. gadā pieņēma vārdu “Latviešu kultūras biedrība Tilts”, kas precīzāk raksturoja mūsu centienus uzņemt un uzturēt sakarus ar Latviju kultūras laukā.

Sakarus ar Latviju mēs uzsākām, kad tie vēl nebija populāri, jo mums bija pārliecība, ka ir jāuztur sakars ar mūsu saknēm, un ka Latvijā nacionāli domājošiem tautiešiem ir svarīgs mūsu atbalsts, kaut vai tikai morālais. Atmodas laikā sekoja materiālā atbalsta projekti, ieskaitot avīžu drukāšanas preses dāvāšana Imanta Ziedoņa vadītajam Kultūras fondam un ap 60,000 grāmatu savākšana un nosūtīšana.

Viens no nemainīgajiem TILTA mērķiem ir uzturēt latvisko vidi Amerikā dzīvojošajiem tautiešiem – dot iespēju redzēt latviešu teātŗa uzvedumus, dzirdēt latviešu mūziķu priekšnesumus un tikties sarīkojumos ar citiem tautiešiem. Mēģinām turpināt mūsu darbību tāpat kā agrākajos gados, bet mums tagad ir jārēķinās ar divām nopietnām problēmām. Pirmkārt, koncertu un teātru apmeklētāju skaits ir sarucis, un reti kādai turnejai ienākumi par biļetēm sedz turnejas izdevumus. Ir nepieciešams papildus atbalsts, ko lūdzam no Amerikas Latviešu Apvienības, Latviešu Fonda vai abiem. Bet mēs nevaram paļauties, ka vienmēr to saņemsim.

Otrkārt, sākot ar 2008. gadu, ASV valdība ir ievedusi jaunus šķēršļus ārzemju mākslinieku turneju rīkošanā, pieprasot I-129/P petīciju un P-3 vīzu mākslinieku iebraukšanai. Jaunā procedūra prasa sīku informāciju un gaŗu veidlapas izpildīšanu par turneju, kā piemēram mākslinieku apmešanās vietas turnejas laikā. Iebraukšanas atļaujas iegūšana var ilgt pus gadu un izmaksāt $1,500 un vairāk. Tas viss uzliek jaunu slodzi un izdevumus rīkotājiem.

TILTS turpinās organizēt teātru un mūziķu turnejas ar Latvijas māksliniekiem, un šādas turnejas nerīkos bez P-3 vīzas, bet ir jārēķinās ar to, ka dažu labu iespēju mēs nevarēsim realizēt laika trūkuma un lielā darba dēļ.

nevarēsim realizēt laika trūkuma un lielā darba dēļ. Šo pārskatu izsūtam TILTA biedriem, kā arī daudziem, kas vēl nav TILTA biedri, sevišķi tautiešiem, kas pēdējos gados ir ieradušies Amerikā no Latvijas. Vēlam jums veselību un sekmīgu 2011. gadu! Tiem, kas esiet jau daudzus gadus TILTU atbalstījuši, paldies par Jūsu uzticību. Visiem, kas ciena latviešu kultūru, lūdzu atbalstiet TILTU – kļūstiet par TILTA biedriem un nāciet uz TILTA rīkoto turneju sarīkojumiem. Apmeklējot sarīkojumus, Jūs finansiāli atbalstiet turnejas un dodiet lielākas iespējas sarīkot turnejas populāriem māksliniekiem.

Ģirts Zeidenbergs            
TILTA valdes priekšsēdis
Andris Padegs
TILTA valdes priekšsēža izpildu vietnieks
Astra Zemzars
Vestards Šimkus un vēstnieks Andrejs Pildegovičs Vašingtonā.

Klasiskā mūzika

Sekojot vēstnieka Andeja Pildegoviča aicinājumam, TILTS uzņēmās sarīkot māksliniecisko daļu vēstniecības rīkotajām 18. novembŗa svinībām Kongresa bibliotēkas telpās Vašingtonā. TILTS uzaicināja pianistu Vestardu Šimkus un sarunāja divus papildus koncertus, tā dodot vairāk tautiešiem iespēju dzirdēt izcilo pianistu: Klīvlandē 20. novembrī koncertu rīkoja Klīvlandes latviešu biedrība un Klīvlandes latviešu koncertapvienība, un Filadelfijā 21. novembrī rīkotāji bija Brīvo latvju biedrība.

Turneju rīkoja Astra Zemzars un Ģirts Zeidenbergs, ieskaitot P-3 vīzas pieprasīšanu. Apmēram 750 cilvēki noklausījās koncertus.

Kaut arī Šimkus uzstāšanos vēstniecības sarīkojumā atbalstīja Latvijas Kultūrkapitāla fonds ar 500 latu ($955) piešķīrumu, ienākumi nesedza izdevumus, un TILTAM bija jāpiemaksā nepilni $2,000.

Vetsards Šimkus sarunājas ar svinību referentu Krišjāni Kariņu Brīvo latvju biedrības rīkotajā 18. novembŗa sarīkojumā Filadelfijā; aizmugurē Ģirts Zeidenbergs.
Lilita Bergs

History Projects Fund

Vēstures projektu fonda pašreizējais mērķis ir segt rakstnieces Annas Žīgures izdevumus sakarā ar datu vākšanu viņas grāmatai par latviešu bēgļu dzīvi dīpīšu (DP = Displaced Person) nometnēs Vācijā pēc Latvijas atstāšanas Otrā pasaules kaŗa laikā un pirms izceļošanas uz aizjūras zemēm. Pirmo daļu – Viņi. Ceļā – apgāds Jumava izdeva 2009. gada decembrī, bet 2010. gada februārī grāmata izdevniecībā vairs nebija dabūjama – bija izpirkta. ALA Izglītības nodaļa šo grāmatu lieto savā lasīšanas programmā.

Rakstniece tagad strādā pie otras daļas. Viņa pati par grāmatu saka: "Loti ceru, ka otra grāmata ...varētu iznākt šī gada beigās. Tas atkarājas no tā, vai man pietiks laika. Tā sauksies Viņi. Svešos pagalmos."

Jaunus līdzekļus 2010. gadā fonds nemeklēja un tādi nav ienākuši. Fondā pašlaik ir atlikuši $200; kopā ir izmaksāti $5,650. Vēstures projektu fonds piešķir tikai tos līdzekļus, kas ir ziedoti specifiski šim fondam.

Folkloras uzvedumi

Sēž, no kreisās puses: Ilze kļaviņa, Zinta Pone (vadītāja), Ingrīda Erdmane, Gunta Pone Herona; stāv, no kreisās puses: Nora Lunda, Jānis Skujiņš, Jānis Zeltiņš, Jānis Paulis Skujiņš, Elga Pone, Laila Švalbe.

Tautas dziesmu ansamblis „Teiksma” (dib. 1970.g.) no Mineapoles, Minesotā ar uzvedumu „Dienu, nakti ritināju savu dziesmu kamoliņu” uzstājās austrumkrasta turnejā 2010. gada maijā. Ansambļa dalībnieki ir no dažādām paaudzēm, un tie dziedāja latviešu tautas dziesmas kokles, akordeona, vijoles un citu instrumentu pavadījumā.

Koncerti notika Ņujorkā Igauņu namā 14. maijā, Ņudžersijas Latviešu skolā ar rotaļām un dziesmām 15. maija rītā, Filadelfijā draudzes nama telpās 15. maijā pēcpusdienā, un Priedainē 16. maijā. Pēc katra koncerta bija sirsnīga kopdziedāšana ar publiku.

Ar $1,500 ziedojumu no Latviešu organizāciju apvienības Minesotā iztrūkums turnejai bija mazs. Ņujorkas, Ņudžersijas un Priedaines koncerti katrs deva $1,000 ienākumu.

Laila Robiņa

Izcilo jauno talantu fonds

fonds Izcilo jauno talantu fonds Lailas Robiņas vadībā, ar Baibas Pinnes un Annas Kepes līdzdalību (Anna 2009. gadā ienāca Fondā Jāņa Cigūža vietā), 2010. gadā piešķīra kopsummā $5,000 sekojošajiem jauniem māksliniekiem:

 • Justina Kulakova (vijolniece) - $1,500 pabalsts studijām Šveicē
 • Gints Bērziņš (pianists) - $3,500 pabalsts CD sagatavošanai ar visām Mocarta klavieŗu sonātēm

Šogad Fonds saņēma ziedojumos $650. TILTS augstu novērtē ziedotāju atbalstu jauniem talantiem un uzticību TILTA Fondam. Ziedojumus Fondam var sūtīt uz sekojošu adresi, rakstot čeku uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda: TILTS, c/o Laila Robins, 241 Central Park West, Apt. 14H, New York, NY 10024.

Savā darbības mūžā TILTA izcilo jauno talantu fonds ir piešķīris pāri par $150,000 vairāk nekā 30 jauniem Latvijas māksliniekiem. Visi līdzekļi, ko Fonds piešķir, nāk no ziedojumiem, kas domāti tieši šim fondam.

Priekšlasījumi

TILTS izkārtoja divus priekšlasījumus (Ģirts Zeidenbergs):

 • Režisors Edvīns Šņore 28. janvāri Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā izrādīja filmu ”Padomju stāsts” un stāstīja par ietilpīgo darbu tās sagatavošanā, kā arī par Eiropas savienības atbalsta izkārtojumu Latvijas Eiroparlamentāriešu Ināras Vaideres un Ģirta Kristovska izcilās darbības rezultātā.
 • Politologs Ivars Ījabs maijā tikās ar tautiešiem Losandželosas latviešu namā, kā arī Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā un runāja par tēmu ”Latvija pirms 10. Saeimas vēlēšanām”.

Saieti Latvijā

Lai uzturētu sakarus ar tautiešiem Latvijā – TILTA biedriem un citiem, kas ir iebraukuši atvaļinājumā vai pārcēlušies uz Latviju no rietumu zemēm, kā arī ar viņu Latvijā dzīvojošiem radiem un draugiem, TILTS 2010. gada 27. jūnijā sarīkoja Pasaules latviešu saietu Rīgā Čarlstona restorānā. Rīgas latviešu biedrības priekšsēdis Ingmārs Čaklais pastāstīja par biedrības nākotnes iecerēm un par iespējamu līdzdalību arī tiem ārzemju latviešiem, kuŗi nedzīvo pastāvīgi Rīgā. Latviskas aktivitātes biedrībā notiek cauru gadu.

Saietu rīkoja Edvīns Kalviņš un Ģirts Zeidenbergs ar valdes locekļa Kalviņa Rīgas firmas “Tehniskie partneri” palīdzību. Tas deva iespēju tikties un aprunāties ar veciem paziņām un gūt jaunus. Dalībnieki pieteicās no ASV, Austrālijas, Francijas, Itālijas, Kanādas, Vācijas, Zviedrijas un Latvijas.

Tūlīt pēc saieta izdevās sarunāt iespēju četrdesmit dalībniekiem noskatīties izrādi „Benjāmiņa, Kā dzīvot modernam cilvēkam”. Daudzi no ārzemēm iebraukušie par šo izdevību bija ļoti pateicīgi.

Ņemot vērā lielo atsaucību, esam vienojušies rīkot Pasaules latviešu saietu Rīgā arī šogad; tas būs svētdien, 2011. gada 26. jūnijā Čarlstona restorānā plkst 12:00 – 15:00. Uldis Grava ir piekritis dot īsu pārskatu par dubultpilsonības likuma virzību.

Ļoti ieteicam laicīgi pieteikties uz saietu. Pieteikšanās izdarāma pie Ģirta Zeidenberga, girtszeidenbergs@comcast.net, vai girtszeidenbergs@gmail.com, Skype: ‘girtszeidenbergs33’; Astrīdas Jansones, 371 6729 7157; vai Velgas Kalniņas velgakalnina@gmail.com.

Pabalsti

2010. gadā TILTS piešķīra sekojošos pabalstus, kopsummā $3,300 (šeit nav ieskaitīti Izcilo jauno talantu fonda un Vēstures projektu fonda piešķīrumi):

 • $500.00   Latvijas Mūzikas informācijas centram kompaktdisku un latviešu simfoniskās mūzikas kataloga izsūtīšanai ārzemju atskaņotājmāksliniekiem, radioorganizācijām un bibliotēkām.
 • $1,000.00   Latvieši Pasaulē muzejam un pētniecības centram.
 • $1,000.00   Skujienes skolai. Šis piešķīrums bija vēl Skolu atbalsta projektu ietvaros, kas tagad ir izbeidzis darbību.
 • $300.00   National Flute Association Pētera Vaska kompozīcijas pirmatskaņojumam.
 • $100.00 2x2 stipendija Annai Bērziņai.
 • $100.00 2x2 stipendija Mārai Bērziņai.
 • $100.00 2x2 stipendija Nikolajam Bataragam.
 • $200.00   Dzintrai Erlihai Lūcijas Garūtas solodziesmu pirmatskaņošanai. Abi Dzintras CD, kuri ir iznāca 2011. gadā - L.Garūta Kvēlot, liesmot, sadegt un veltījums Tālivaldim Ķeniņam, Tilts pār jūrām / The bridge across the seas, ir nominēti labāko 2010 gada ierakstu pieciniekā, Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balvai 2010.

Citi 2010. gada notikumi

 • Ints Dzelzgalvis un Mārtiņš Andersons pārstāvēja TILTU ALAs 2010. gada kongresā. TILTAM bija 79 mandāts.
 • Dace Aperāne un Baiba Pinne pārstāvēja TILTU Ņujorkas latviešu organizāciju padomē, un abas tika ievēlētas ŅLOP valdē. Baiba ir ŅLOP priekšniece.
 • 2010. gada 10. aprīlī Bedfordā, NY, notika TILTA biedru pilnsapulce, kā arī valdes sēde pirms pilnsapulces un jaunās valdes konstruēšanas sēde pēc pilnsapulces. Valdē ievēlēja 125 locekļus. Divi agrākie valdes locekļi nekandidēja, bet ievēlēja trīs jaunus. Amatu sadalījums palika tas pats, izņemot, ka Juris Baidiņš tagad ir galvenais kasieris.
 • Trīs dažādos sūtījumos TILTS nosūtīja caur Latvian American Shipping Line Latvijas Nacionālajai Bibliotēkai no tautiešiem savāktas 210 kastes ar grāmatām un periodiku, kopā 3,496 kg.

Apsvērumi par teātra turnejām

2010. gadā nenotika neviena TILTA rīkota teātra turneja, jo nevarējām sarunāt nevienu teātra ansambli no Latvijas, kas apmierinātu visas turnejas prasības – ne vairāk kā pieci aktieri ar piemērotu lugu un skatuves prasībām.

Otra problēma ar teātra turnejām ir tā, ka ienākumi nesedz izdevumus. Viens pabalsta avots ir Latviešu Fonds, bet te laika saskaņošana rada grūtības – LF pieprasījums jāiesniedz parasti martā, par piešķiršanu LF dalībnieki balso vasaras beigās, un rezultāts ir zināms rudenī. Bet martā mēs vēl nezinām, kādu lugu varēsim nākošajam gadam sarunāt!

Šī gada martā iesniedzām LF pieprasījumu nākošās sezonas turnejai, neminot teātri un lugu. Mēs ceram, ka LF dalībnieki nobalsos par mūsu projektu, nezinot, kādu lugu varēsim no Latvijas atvest.

2011. - 2012. gada sarīkojumi un iecerējumi

 • Turneja ar „Kronis 2” lugu notika septiņos latviešu centros, sākot ar rietumu krastu, 2011. gada sākumā (Marcis Voldiņš).
 • Trīs koncerti notiks pianistam un komponistam Pēterim Plakīdim un mecosoprānam Lailai Saliņai:  Klīvlandē 29. aprīlī, Mineāpolē 1. maijā un Priedainē 7. maijā. Katrā koncertā tiks atskaņota Pētera Plakīda un citu latviešu komponistu mūzika; pavadījumus papildinās vietējie vijolnieki (Dace Aperāne).
 • Pasaules latviešu saiets notiks Rīgā Čarlstona restorānā svētdien, 26. jūnijā plkst 12:00 – 15:00 ar bufetes galdu; ieeja apmēram 15 lati. Šeit būs stingri jāievēro 150 dalībnieku ierobežojums, un tādēļ ļoti ieteicam laicīgi pieteikties (instrukcijas iepriekšējā lapaspusē).
 • TILTS sadarbojas ar Latviešu organizāciju apvienību Minesotā (LOAM) un Minesotas latviešu koncertapvie-nību (MLK) un palīdz izkārtot Knuta Lesiņa jauno mūziķu balvas pirmā stipendiāta pianista Ēvalda Lazareviča koncertus 2011. g. septembrī Mineapolē, Milvokos un Čikāgā. Ēvalds mācās spēlēt klavieres Daugavpils mūzikas vidusskolā (Dace Aperāne).
 • Noskaidrosim arī iespēju rīkot Mineapoles ansambļa “Teiksma” rietumkrasta turneju.
 • Turneja ar kāda Latvijas teātra iestudējumu tiek plānota 2011.– 2012. gada sezonai. Iespējas: "Vectēvs" ar Vili Daudziņu vai "Alus Cilvēks" ar Aināru Anšēvicu. Finansiālā pabalsta lūgumi jau ir iesniegti Latviešu fondam ($4,650) un ALAs Kultūras fondam ($2,000) (Marcis Voldiņš).
 • 2011. gada rudenī Iespējama folkloras ansambļa „Ilģi” 30-gadu jubilejas turneja (Benita Jaundāldere).
 • Ģirts Zeidenbergs noskaidros ar Guntu Plostnieci iespējamību sarīkot turneju ar viņas Ziemsvētku programmu.
 • Noskaidrosim iespējas izrādīt Latvijas filmas “Nesalauztie”, “Barikādes brīvībai” un “Krievijas mācību stunda” (Ģirts Zeidenbergs).

Finanšu pārskats

Tabulā ir sakopoti TILTA 2010. gada ieņēmumi un izdevumi - nauda, kas ir ienākusi kāsē vai ir izdota.

Šī pārskata iepriekšējās lapaspusēs aprakstītie piešķīrumi nesaskan ar tabulā uzskaitītām summām vairāku iemeslu dēļ:

 1. Piešķirtā nauda dažkārt tiek izmaksāta nākošajā gadā (šis pārskats ir uz „cash basis”);
 2. Turneju ienākumi un izdevumi netiek obligāti nokārtoti tajā gadā, kad notiek turneja.

Jāņem arī vērā, ka visi turnejas maksājumi parasti neplūst caur TILTA kasi. Naudu, kas nākas TILTAM par turnejas organizēšanu, pēc iepriekšējās norunas sarīkojuma rīkotāji bieži izmaksā tieši māksliniekiem viņu izdevumu segšanai.

Paldies!

 • Pēters Vecrumba ir mūsu „Webmasters” – viņš sagatavo TILTA mājas lapas www.tilts.org grafisko ietērpu un atjauno lapas saturu. Paldies, Pēter!
 • Paldies visiem talciniekiem, kas ir palīdzējuši izsūtīt šo TILTA pārskatu, sevišķi Mudītei Prāmniecei.
 • Paldies TILTA revīzijas komisijai, kas palīdz kasieriem Jurim Baidiņam un Jānim Melgalvim uzmanīt TILTA finanses:
  • Ervīnam Kurēnam
  • Andrejam Prāmniekam
  • Anitai Šrēderei
Juris Baidiņš

Nāciet talkā!

Mākslinieku turnejas plānojam un organizējam tā, lai tās pašas sevi finansētu; tomēr pēdējos gados sarūkošās publikas pēc arvien biežāk turnejas ienākumi nesedz izdevumus. Tāpat īpaši ziedojumi ir nepieciešami, lai īstenotu ar izglītību un kultūras atbalstu saistītus projektus. Tāpēc TILTA darbība lielā mērā ir atkarīga no Jūsu ziedojumiem.

TILTA valdes locekļi darbu dara brīvprātīgi, un neviens valdes loceklis nesaņem nekādu atalgojumu.

Lūdzu kļūstiet par TILTA biedru ar ziedojumu, sākot ar $15. Čekus lūdzu rakstiet uz Latvian Cultural Association TILTS, Inc. vārda un nosūtiet

 • ASV: biedrzinis / kasieris Juris Baidiņš, 1104 Windon Drive, Wilmington, DE 19803
 • Kanādā (Kanādas dolāros): Ivars Timbers, 1921 Poppy Lane, Pickering, ONT L1V 2T4

ASV ziedojumi ir atvelkami no ienākumiem, nodokļus aprēķinot.

Pateicībā, Latviešu kultūras biedrības TILTS valde

TILTA valdē 2010. gada 10. aprīlī ievēlēja 125 personas:
88 ASV, 33 Latvijā, 3 Kanādā, 1 Anglijā:

Līga Aldiņa

Mārtinš Andersons

Dace Štauvere Aperāne

Gundars Aperāns

Anita Štelmane Auzenberga

Juris Baidiņš

Valdis Bašēns

Raimonds Baumanis

Lilita Bergs

Pauls Berkolds

Klāvs Bērziņš

Laima Rita Bērziņš

Valdis Bērziņš

Jānis Bībelnieks

Varis Brasla

Aira Bungs

Sarma Cālīte

Ingrīda Cāzere

Jānis Cigusis

Anda Cook

Ints Dzelzgalvis

Rolfs Ekmanis

Emīls Elstiņš

Ingrīda Erdmanis

Līga Tālberga Gonzalez

Iveta Grava

Rūta Grava

Silvija Griffin

Daina Gross

Ilze Gulēna

Gunta Harvey

Maija Veinberga Hinkle

Ilze Ievāne

Aina Irbe

Edīte Mūrniece Irbe

Iveta Ivansone

Astrīda Jansone

Sonja Jansone

Amanda Jātniece

Benita Jaundāldere

Līga Jēkabsone

Velga Kalniņa

Edvīns Kalviņš

Maruta Kārklis

Lauma Upelniece Katis

Aivars Keire

Anna Kepe

Uldis Klauss

Zaiga Voldiņa Klīmane

Jānis Kramēns

Daila Krastiņa

Laris Krēsliņš

Matīss Kukainis

Andrejs Lazda

Ingrīda Lēvenšteins

Anita Liepiņa

Vizma Maksiņa

Haralds Mazzariņš

Maija Medne

Jānis Melgalvis

Imants Mežaraups

Ilmārs Mežs

Janta Mežs

Ingrīda Muižniece

Guna Mundheim

Māra Newsomne-Sātiņa

Ēriks Niedrītis

Vita Grolle Ozoliņa

Gunārs Ozols

Andris Padegs

Dzintars Paegle

Viesturs Paegle

Māra Pelēce

Ilze Pētersone

Zaiga Alksne Phillips

Baiba Pinne

Marģers Pinnis

Zinta Pone

Maija Priede

Malda Pūtelis

Uldis Raiskums

Pauls Raudseps

Ināra Reinis

Andris Ritums

Laila Michelsone Robiņa

Jānis Robiņš

Anna čakste Rollins

Andris Runka

Anna Rūtiņa

Inta Rūtiņa

Normunds Rutulis

Sandra Sebris

Aija Sedlak

Gunta Puzule Semba

Laimonis Siliņš

Gaida Skulte

Pēteris Skulte

Raimonds Slaidiņš Jr.

Sandra Padega Slokenberga

Inta Šrādere

Ruta Krūze Strobele

Jānis Students

Māris Stūrāns

Ivars Timbers

Una Tone

Māra Tupese

Tupešu Jānis

Rita Gāle Uibo

Juris Ulmanis

Mudīte Upatniece

Ināra Dermane Vehvilainen

Normunds Vīksne

Valdis Viņķelis

Marcis Voldiņš

Katrīne Čakste Wilson

Ruta Zadziorska

Maija Zaeska

Diāna Dumpe Zaķis

Mārtiņš Zandbergs

Pēteris Zariņš

Ģirts Zeidenbergs

Māra Zemdega

Astra Pētersone Zemzare

Kristīne Zosule

Kārlis ZvejnieksŠo gada pārskatu sagatavojis latviešu un angļu valodā Andris Padegs.

Site contents Copyright © 2019 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy.
Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.