2017. gada pārskats
2018. gada aprīlī

Ģirts Zeidenbergs
Andris Padegs

Sveicināti, biedrības biedri un labvēļi!

Šeit ir pārskats par mūsu darbību 2017. gadā un par iecerēm šim un nākamajam gadam.

Šis ir gads, kad Latvija svin savu 100 gadu pastāvēšanu, kad mēs pavēršam mūsu skatu atpakaļ uz laika posmu, kad Latvijas valsts pasludināja un izcīnīja savu neatkarību. Simts gadi ir vairāk nekā kāds cilvēks var personīgi atcerēties; notikumi pirms simts gadiem ir vēsture, un par tiem mācāmies no vēstures grāmatām. Bet drīz svinēsim arī vienu citu jubileju. Šogad paiet puse no 100 gadiem — 50 gadi — kopš radās doma par mūsu organizācijas dibināšanu un 49 gadi kopš tā tika dibināta. Un tas neliekas nemaz tik sen!

Latvieši ieradās Ņujorkas štata Pokipsijas apkārtnē dīpīšu izceļošanas laikā ap 1949.–1950. gadu, kad šeit uz dzīvi apmetās pāri par 200 latviešu (skat. rakstu "Latvieši Pokipsījā" vēlāk šajā izdevumā). Lielākā firma šeit bija IBM, kas 1960-to gadu sākumā ļoti strauji auga un piesaistīja jaunu iebraucēju grupu — inženieŗus un programmētājus, arī latviešus. Tā radās jauns sabiedrības centrs, kas uzņēmās sarīkot 1968. gada 18. novembrī plašu sarīkojumu amerikāņu publikai Vassar koledžā, lai atzīmētu Latvijas 50 gadu dibināšanas atceri. Sarīkojums bija izsludināts pa visu pilsētu. Barojām viesus ar pīrāgiem, izstādījām latviešu rotas lietas un stāstījām par Latvijas sasniegumiem un padomju okupācijas briesmām. Publikas atsauksme bija laba, un par to rakstīja Pokipsijas avīze. Pēc šāda labi izdevušā sarīkojuma bija sajūta, ka nedrīkst ļaut šai iniciātoru grupai izirt. Rezultātā 1969. gada sākumā nodibinājās Pokipsijas latviešu biedrība.

Sākumā mērķis bija gādāt par vietējo latviešu sabiedrisko dzīvi. Darbība pamazām izvērtās plašākā ģeografiskā apvidū, sedzot ieleju līdz Ņujorkas pilsētai, un 1988. gadā biedrība mainīja savu vārdu uz „Hudzonas ielejas latviešu biedrību”. Tā organizēja kultūras un 18. novembŗa sarīkojumus un aktīvi piedalījās latviešu interešu aizstāvēšanā — demonstrācijās pret komūnismu, vēstuļu kampaņās un radio programmu sagatavošanā par Latviju.

Biedrība vienmēr uzskatīja, ka latviskās apziņas uzturēšanai mums ir nepieciešams apzināties mūsu saknes, un biedrība uzsāka neformālus kontaktus ar tautiešiem Padomju Latvijā jau 1980-tos gados, kad trimdas latviešu sabiedrībā šādi sakari vēl nebija atzīti. Pirmās trimdinieku vizītes Latvijā arī atklāja, cik svarīgi šādi sakari ir latviešu morāles un cerību stiprināšanai Latvijā. Lai formālāk atspoguļotu biedrības raksturu un jaunos centienus sadarboties pāri jūŗām ar Latviju kultūras jomā, 1993. gada novembrī biedrība samainīja vārdu uz „Latviešu kultūras biedrību TILTS”, īsumā „TILTS”.

Paldies par Jūsu līdzšinējo atbalstu TILTAM, un lūdzam Jūs arī turpmāk atbalstīt TILTA darbu, veicinot latviešu kultūras un identitātes pastāvēšanu kā svešumā, tā Latvijā.

Ģirts ZeidenbergsAndris Padegs
TILTA valdes priekšsēdisTILTA valdes priekšsēža izpildu vietnieks
Marcis Voldiņš

Teātris

Valmieras drāmas teātris ar Harija Gulbja lugu “Medību pils” no 2017. gada 8. septembŗa līdz 1. oktobrim apciemoja 14 latviešu centrus: Vašingtonu, Ņujorku, Priedaini, Bostonu, Toronto, Klīvlandi, Detroitu, Kalamazū, Čikāgu, Mineapoli, Portlandi, Sietlu, Sanfrancisko un Losandželosu. Režisors ir Jānis Znotiņš; galvenajās lomās ir aktieŗi Inga Apine, Māris Bezmers, Inguss Kniploks, Kārlis Neimanis un Baiba Cēsniece.

Luga ir sarakstīta 1966. gadā. Mežā Medību pilī vientulībā dzīvo māte (Anna) un meita (Lauma). Lauma ir atteikusies no sapņa par studijām Rīgā, lai palīdzētu mātei saimniecībā. Sieviešu dzīvēs ienāk trīs vīrieši: Arnis — jauns mežsaimniecības palīgstrādnieks un divi tūristi no Rīgas — Egils un Indulis, kuŗi kādā ziemas vakarā lūdz naktsmājas. Satiktie vīrieši, iedvesmojošā nakts saruna ar Egilu, radušās jūtas pret viņu un tam sekojošās mīlestības vēstules liek Laumai no jauna sapņot par studijām Rīgā. Sapņi atkal šķiet reāli un piepildāmi, tāpēc viņa nolemj mainīt savu dzīvi un iekaŗot nesasniedzamo pilsētu.

Bet ar mīlestības jūtām rodas komplikācijas, jo adrese, ko Egīls atstāj Laumai, patiesībā ir otra puiša Induļa adrese. Pirmais cē;liens ar jauno cilvēku iepazīšanos un simpatiju izveidošanos ir saistošs un rit raiti, bet otrajā cēlienā konflikta risināšanā sasprindzinājums samazinās.

Ar 14 izrādēm šī bija viena no gaŗākajām teātŗa turnejām, ko TILTS ir rīkojis — tā ietvēra kā austrumu, tā rietumu krastu, izlaižot vienīgi Floridu un mazākus latviešu centrus vidienē. Izrādes redzēja 984 skatītāji, ar lielāko skatītāju daudzumu, kā parasti, Toronto — 120. Turneju noorganizēja Marcis Voldiņš.

Turneju atbalstīja Latviešu Fonds ar $10,000 dalībnieku nobalsotu piešķīrumu un ALA ar $5,000 pabalstu, tā kā $34,250 turnejai TILTAM bija jāpiemaksā tikai drusku pāri par $1,000.

Dace Aperāne

Klasiskā mūzika

Dāvis Sliecāns un Aleksandrs Kalējs XII Starptautiskos latviešu jauno mūziķu meistarkursos Siguldā (2016), Knuta Lesiņa balvas saņemšanas brīdī.

Jauno latviešu mūziķu altista Dāvja Sliecāna un pianista Aleksandra Kalēja koncertu turneju 2017. gada rudenī rīkoja Knuta Lesiņa balvas fonds un Latviešu organizāciju apvienība Minesotā, ar $750 atbalstu no TILTA un sadarbībā ar Latviešu apvienību Detroitā, Minesotas latviešu koncertapvienību un Klīvlandes latviešu koncertapvienību.

Jaunie mūziķi koncertēja Mineapolē 29. septembrī, Detroitā 5. oktobrī un Klīvlandē 7. oktobrī, atskaņodami D. Aperānes, A. Kalēja un citu komponistu skaņdarbus. Klausītāji visos centros bija sajūsmā par abu jauno latviešu mūziķu iedvesmoto un spožo mūzicēšanu. Turneju vadīja Dace Aperāne.

Knuta Lesiņa balvas iniciātors nelaiķis Dr. Jānis Robiņš bija TILTA valdes loceklis; balvu jauniem mūziķiem piešķiŗ Starptautiskajos latviešu jauno mūziķu meistarkursos. Laureātu

ceļojumu uz Mineapoli un citiem latviešu centriem sedza Knuta Lesiņa balvas fonds ar atbalstu no LOAM, TILTA un vietējām organizācijām.

Latviešu vijolniece Ruta Kroumovitch un viņas dzīves biedrs, vijolnieks Alvaro Gomez uzstājās ar latviešu pianistu Rūdolfu Ozoliņu divos koncertos: Klīvlandē 6. maijā un Mineapolē 7. maijā. Izcilo mākslinieku programmā skanēja T. Ķeniņa, P. Vaska, M. Zariņa un citu komponistu opusi divām vijolēm, vijolei un klavierēm, kā arī klavierēm solo.

Anda Sūna Cook savā recenzijā (Laiks, 2017. g. 3.-9. jūnijā) par abu vijolnieku interpretāciju J. S. Bacha C mažora Sonātes 3. daļā rakstīja: “…varēja apbrīnot, cik ļoti abi vijolnieki ieklausās viens otrā.” Un par koncerta beigām: “Jūsmīgi aplausi negribēja rimties.” Atsauksmes no Mineapoles arī bija ļoti labas par visu trīs mākslinieku augstvērtīgo mūzicēšanu.

Turneja notika sadarbībā ar Klīvlandes latviešu koncertapvienību un Minesotas latviešu koncertapvienību ar $1,053 atbalstu no TILTA. Turneju noorganizēja Dace Aperāne.

Tija Kārkle

Etnografiskā mūzika

Asnāte Rancāne — balss, vijole, kokle; tautas mūzikas dziedātāja un aranžētāja. Ļoti aktīvi iesaistīta tautas mūzicēšanā jau no bērnības. Ir šobrīd arī ļoti pieprasītās folkloras kopas "Tau-tumeitas" vadītāja un ideju avots.

"TRIO Šmite, Rancāne un Cinkuss" deva koncertus astoņos latviešu centros 2017. gada novembrī: Mineapolē, Čikāgā, Kalamazū, Ņujorkā, Bostonā, Klīvlandē, Toronto* un Priedainē* (ar * atzīmētās vietās koncerts bija daļa no Valstssvētku akta). TRIO ir profesionālu mūziķu un draugu kopa, kas ir atradusi īpašu veidu, kā uzturēt un izpildīt latviešu tautas mūziku. Grupa šoreiz brauca uz Ziemeļameriku ar programmu, kas bija īpaši rūpīgi izstrādāta novembŗa mēneša latviskā gara noskaņai un atbilstoši šī gada laika Latvijas vēstures notikumiem:

Zane Šmite — balss, perkusijas. Viena no profesionālās folkloras izpētes pionierēm, folkloras dziedāšanas pasniedzēja Latvijas Mūzikas akadēmijā. Pastāvīgi pēta un attīsta tradicionālās dziedāšanas metodes, kā arī apmeklē vēl dažas dzīvās teicējas Latvijas laukos.

Miglas un lietus plīvuru vītais novembŗa mēnesis senākos laikos veicināja saimes ļaužu pulcēšanos iekštelpās, pie uguns. Un kur ļaudis — tur stāsti un dziesmas. Šajā reizē mēs pulcēsimies, lai dziesmās godinātu kaŗavīrus. Pieminēsim tos, kuŗi palika kaujas laukā. Cienīsim viņu drosmi, skatoties nāvei sejā. Un izdziedāsim poētiski trauslās dziesmas par tiem, kuŗi atgriezās un uzsāka jaunu dzīvi dzimtenē.

Ivars Cinkuss — balss, perkusijas, profesionāls diriģents un dziedātājs, Latvijas Dziesmusvētku virsdiriģents. Kā diriģents sadarbojies ar lielākajiem Latvijas profesionālajiem koŗiem un orķestriem.

Publika bija ļoti atsaucīga un novērtēja sniegumu, un apmierināti bija arī paši mākslinieki. Zanes Šmites vārdiem: " Esam… laimīgi, gandarīti un noguruši. Satikti jau iepazītie un iepazīti jauni ļauži. Brīnišķīgi cilvēki par mums rūpējās. Un tādēļ vēl jo lielāks prieks, ka mūsu programma viņus uzrunāja — saraudināja, lika pārdomāt un radīja prieku.”

Turneju atbalstīja Kultūras ministrija (caur PBLA) ar $1,088 un ALA ar $3,500 piešķīrumiem, tā ka TILTAM bija jā- piemaksā tikai nepilni $200. Kopējais skatītāju skaits bija ap 650, no kuŗiem ap 225 bija Toronto izrādē.

Turneju noorganizēja Tija Kārkle.

Filma

TILTS ar $1,007 piešķīrumu atbalstīja latviešu filmu režisora Renāra Vimbas piedalīšanos viņa starptautiski godalgotās filmas Mellow Mud (Es esmu šeit) izrādē Eiropas filmu festivāla atklāšanas vakarā 2017. gada 9. maijā Egyptian Theatre, Holivudā, sadarbībā ar Paulu Berkoldu, kuŗš koordinēja papildus atbalstu no Dienvidkalifornijas latviešu koncertapvienības un Dienvidkalifornijas latviešu biedrības.

Biedrība un Koncertapvienība rīkoja "Vakaru ar Renāru Vimbu", 13. maija vakarā, latviešu namā. Saviesīgā vakarā, režisors stāstīja par savu filmu, kā arī par citām filmām un kino darbu Latvijā. Pauls Berkolds stāstīja: "Tikšanās ar Renāru latviešu namā bija veiksmīga. Viņam bija daudz ko stāstīt par savu filmu un darbību. Gandrīz visi klātesošie ierādās uz filmas pirmizrādi festivāla ietvaros."

LNT "Ceļā uz mājām"

Tūlīt pēc Baltimoras Dziesmusvētkiem Latvijas Nacionālais teātris izrādīja lugu "Ceļā uz mājām" Toronto, Bostonā un Priedainē. TILTS atbalstīja šo miniturneju, izdodot $900.

Jānis Grigalinovičs-Leja palīdzēja koordinēt šo turneju.

Lailas Robiņa

Izcilo jauno talantu fonds

Izcilo jauno talantu fonds Lailas Robiņas vadībā, ar Baibas Pinnes un Annas Ķepes līdzdalību, 2017. gadā piešķīra sekojošo atbalstu:

 • $2,500 — Evita Pehlaka, soprāns.

Rēķins par šo izdevumu nebija iesniegts TILTA kasē 2017. gadā un tāpēc neparādās 2017. gada kases pārskatā.

TILTS izsaka sirsnīgu pateicību par šī gada dāsnajiem zie-dojumiem Izcilo jauno talantu fondam, sevišķi fonda vadītājai Lailai par viņas vadību un viņas pašas financiālo devumu:

 • Dace Aperāne — $300
 • Jānis Bibelnieks — $500
 • Jonathan & Anna Haas — $350
 • Laila Robiņa — $1,500
 • Latviešu organizācijas Vašingtonā (DC) — $500

Fonda pašreizējā bilance ir $3,150.00. Ziedojumus Fondam var sūtīt uz sekojošu adresi, rakstot čeku uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda: TILTS, c/o Laila Robins, 241 Central Park West, Apt.14H, New York, NY 10024.

Savā darbības mūžā TILTA izcilo jauno talantu fonds ir piešķīris pāri par $150,000 vairāk nekā 30 jauniem Latvijas māksliniekiem. Visi līdzekļi, ko Fonds piešķiŗ, nāk no ziedojumiem tieši šim fondam.

Mūzikas nometnes fonds

Mūzikas nometnes fonds atbalsta Starptautiskos latviešu jauno mūziķu meistarkursus, kas notiek Latvijā katru otro gadu. Pēdējie meistarkursi notika 2016. gadā Siguldas mākslu skolā Baltais flīģelis, un TILTS piešķīra šiem kursiem $8,000.00 no Mūzikas nometnes fonda.

TILTS izsaka sevišķu pateicību par šī gada dāsno ziedojumu Mūzikas nometnes fondam:

 • Anita Kupriss un Richard Douglas — $2,500

Mūzikas nometnes fondu vada Dace Aperāne, sadarbojoties ar Andu Sūnu Cook un Guntu Sembu. Pašreizējā bilance ir $7,000. Ziedojumi Mūzikas nometnes fondam ir nosūtāmi TILTA kasierim ar piezīmi, ka nauda domāta šim fondam. Čeks rakstāms uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda.

Informācijas projektu fonds

Lai palīdzētu atspēkot Krievijas negātīvo polītisko propagandu Latvijas informācijas telpā, TILTS 2015. gada pilnsapulcē nodibināja „Informācijas izplatīšanas” projektu, kuŗa mērķis ir sameklēt un izsūtīt valsts vadošiem cilvēkiem un medijiem Latvijā rakstus par Latvijai potenciāli svarīgiem notikumiem un viedokļiem no pieredzējušu cittautiešu žurnālistu, analitiķu un autoru uztveres un analizes.

Projekta vajadzībām TILTS abonē The Financial Times, The Economist, Stratfor Global Intelligence, Foreign Affairs, žurnālu Ir, kā arī PBLA Ziņu Apskatu. Ar vairākiem palīgiem tiek aplūkoti arī The New York Times, The Wallstreet Journal, The Washington Post, Time (ASV), The Times (UK), The Guardian, Reuters, Globe and Mail (Kanadā), Ottawa Citizen, vairākas domnīcas un citi avoti.

Informācija tika izsūtīta ar e-pastu, lietojot vairākus adrešu sarakstus.

 • "Īsajā" sarakstā, kur ir ap 400 adrešu, ir daļa Latvijas valdības, daži cilvēki Aizsardzības un Ārlietu ministrijā, daži Saeimas deputāti, Latvijas Avīze, portāli Delfi un medusa.oi (kuŗiem ir krievu valodas redakcijas), 20 citi mediju kontakti, dažas nevalstiskas organizācijas, latviešu prese ārpus Latvijas un daži PBLA, ALA un TILTA darbinieki. Šis saraksts saņem nozīmīgākos rietumu pasaules komentātoru rakstus un līdzīga veida informāciju pāris reizes nedēļā.
 • "Vidējā" sarakstā, kur ir ap 900 adrešu, ieskaitot ap 300 no valdības struktūrām, informācija tiek izsūtīta retāk.

Sanēmēji šajos divos sarakstos ziņo par savas adreses maiņu; arī citas reakcijas norāda, ka informācija tiek novērtēta. Šad un tad informācija tiek izsūtīta arī plašāk, bet tas notiek retāk, jo prasa lielu darba spēku.

Adrešu saraksta uzturēšanā kopš projekta uzsākšanas ir ieguldīti vairāki tūkstoši stundu, jo pēc katras plašākas izsūtīšanas nāk atpakaļ nederīgas adreses, un pa retam kāds lūdz viņu no saraksta izņemt. Daudz laika patērē arī sarakstu papildināšana.

Ar šo projektu saistās arī līdzekļu vākšana, lai segtu publikāciju abonēšanas un dažreiz tulkošanas un autortiesību iegūšanas izdevumus. Ziedojumi ir nosūtāmi TILTA kasierim ar piezīmi, ka nauda domāta šim fondam. Čeks rakstāms uz „Latvian Cultural Association TILTS” vārda.

2017. gada izdevumi par periodikas abonēšanu bija $639; kasē pašlaik ir $1,461. Projektu vada Ģirts Zeidenbergs un Andris Padegs.

Pabalsti

2017. gadā TILTS piešķīra sekojošos pabalstus, kopsummā $3,000.00:

 • $500.00 — Literārajam žurnālam "Jaunā Gaita" Rolfa Ekmaņa piemiņai.
 • $500.00 — Bezpeļņas organizācijai Latvijā DELNA, kas cīnās pret korupciju.
 • $2,000.00 — XII Starptautiskajiem jauno latviešu mūziķu meistarkursiem 2018. gadā Latvijā; šī summa tiks izmaksāta 2018. gadā.

Citi 2017. gada notikumi

 • 2017. gada beigās caur TILTU ALAā bija iestājušies 68 biedri, ieskaitot 6 dzintara biedrus, 8 zelta mūža biedrus un 53 mūža biedrus.
 • Ints Dzelzgalvis un Dace Ķezbere bija TILTA delegāti ALAs 2017. gada kongresā Čikāgā.
 • Dace Aperāne, Baiba Pinne un Ārija Kats pārstāvēja TILTU Ņujorkas latviešu organizāciju padomē.
 • 2017. gada 12. aprīlī Filadelfijas Brīvo latvju biedrības namā Filadelfijā notika TILTA biedru pilnsapulce, kā arī valdes sēde pirms pilnsapulces un jaunās valdes konstruēšanas sēde pēc pilnsapulces. Valdē ievēlēja 45 locekļus — 42 agrākos un 3 jaunus. Amatu sadalījums palika tas pats.
 • Trīs sūtījumos 2017. gadā TILTS nosūtīja caur Latvian American Shipping Line Latvijas Nacionālajai bibliotē- kai no tautiešiem savāktās 373 kastes ar grāmatām un periodiku, kopā 5,282 kg. Grāmatas un periodika domātas tālāk izdalīšanai skolām un bibliotēkām (Andris Padegs).

Latvieši Pokipsijā

Informācija šim rakstam nāk no sarunām ar bijušajiem vai tagadējiem pokipsiešiem Gunaru Ozolu, Mudīti un Andreju Prāmniekiem un Rutu Roni, kā arī no citiem avotiem un manām (Andŗa Padega) personīgām atmiņām.

Dzelzceļa tilts pāri Hudzonas upei, kas izdega 1974. gadā.

Pokipsija ir Hudzonas krastā, kādas 70 jūdzes uz ziemeļiem no Ņujorkas pilsētas. Vārds Pokipsija (angliski Poughkeepsie) nāk no indiāņu Wappinger valodas un nozīmē "niedrēm klātais mājoklis pie mazā ūdens"; tas attiecās uz upīti, kas ietecēja Hudzonā uz dienvidiem no pašreizējās Pokipsijas pilsētas. Vieni no pirmajiem ieceļotājiem šeit bija holandieši; viņu pēdas ir saredzamas vietu vārdos kā, piemēram, Peekskill, Fishkill and Spackenkill, kur "kill" nāk no holandiešu vārda "kil" — maza upīte.

Un arī latvieši te ir atstājuši savas valodas pēdas. Tāpat kā citos latviešu centros, latvieši te iebrauca pēc Otrā pasaules kaŗa, un tā laika būvuzņēmēji ir devuši tādus vārdus kā Voldemar Drive. Bet ir pazīmes, ka latviešu asinis te ir bijušas jau agrāk. Uz ziemeļiem no Pokipsijas pilsētas ir kalns ar vārdu "Riga", un Amerikas pilsoņu kaŗa laikā latvieši te ir dzīvojuši un strādājuši pie lielgabalu liešanas.

Pokipsija ir pazīstama ar tiltiem pār Hudzonas upi. Dzelzceļa tilts, ko atvēra 1889. gadā, bija toreiz gaŗākais tāda veida tilts pasaulē, un Otrā pasaules kaŗa laikā to diennaktī šķērsoja līdz 3500 vagoni. Bet pamazām satiksme saruka, un, kad 1974. gadā ar dzirksteli aizdegās gulšņi, tilts vairs nebija atjaunojams. Bija priekšlikumi tiltu nojaukt vai uzbūvēt uz tā iepirkšanās centru, bet beigās ar $30 miljonu piešķīrumu to pārbūvēja un 2009. gadā atvēra kā kājnieku tiltu — Walkway over the Hudson.

Walkway ir 1.28 jūdzes gaŗš 212 pēdas virs ūdens līmeņa, un tagad ir gaŗākais kājnieku tilts pasaulē. Tilta populāritāte ir milzīgi pieaugusi — tas ir daļa no maratona maršruta, labā laikā tas vienmēr ir pilns ar staigātājiem un riteņa braucējiem, un tagad to paplašina ar paviljoniem abos galos. Tas tagad skaitās štata parks.

Pirmais latviešu dievkalpojums Pokipsijā notika 1951. gada 2. decembrī; dievlūdzēju kopu nodibināja 1952. gadā un draudzi 1957. gadā. Pirmais mācītājs bija prāvests Jēkabs Ķullītis, tad< no 1958. līdz 1976. gadam kalpoja mācītājs Arvīds Anšēvics, ar kundzi kā ērģelnieci. Pēc tam nāca prāvests Kristaps Valters, un vēlāk mācītāji Kārlis Kronis, Lauma Zušēvica un Laris Saliņš brauca noturēt Pokipsijā dievkalpojumus. Draudzē bija līdz 120 cilvēku, un Pokipsijas apkārtnē kādreiz dzīvoja pāri par 200. Laikā, kad te iebrauca dīpīši, Pokipsijā bija arī tā saucamie "senlatvieši", bet nav zināms, ka viņi būtu iestājušies draudzē.

Pirmais draudzes priekšnieks bija Edvards Līcis, tad nāca Arvīds Ziemiņš, vēlāk Gunars Ozols, Grīnberga un Andrejs Prāmnieks. Īsi pēc draudzes nodibināšanās sāka iznākt draudzes apkārtraksts "Avots"; pirmais redaktors bija Visvaldis Šmits, pēc tam Edvards Līcis, Biruta Ozola un Mudīte Prāmniece. Nodibinājās arī latviešu skola, ko vadīja Alma Šmits; vēlāk skolā draudzes paspārnē strādāja Mudīte Prāmniece, Biruta Ozola un Ilga Ziemiņa. Skolā dažādos laika posmos kopā mācījās pāri par 20 bērnu, un tā saņēma austrumu apgabala godalgas. Drīz pēc draudzes nodibināšanās izveidojās arī jauniešu pulciņš Elmāra Zirņa vadībā, kas darbojās ar pārtraukumiem vairākus gadus. 1977. gadā nodibinājās koris Artūra Palkavnieka vadībā, ko pēc tam pārņēma un vadīja jaunais un enerģiskais diriģents Māris Kristapsons; tur savā laikā dziedāja 27 koristi. Dažādos laika posmos bija arī tautas deju grupas Mudītes Prāmnieces, Zaigas Klīmanes, Ilgas Ziemiņas vai Kaijas Prāmnieces vadībā, kas piedalījās dziesmu svētkos. Un kādu laiku darbojās jauniešu koris Lalitas Saliņas vadībā, kas tajā laikā studēja Vassar koledžā.

Imigranti Amerikā bieži koncentrējas kolonijās — vispirms pirmie iebraucēji izsauc savus radus un paziņas un tā visi sabrauc vienā pilsētā, un, otrkārt, kārtīgi un rūpīgi strādājot un darba devējam ieteicot savus paziņas, iebraucēji koncentrējas dažās darba vietās. Tā pirmajos gados pēc apmešanās Pokipsijā latvieši koncentrējās vietējā šūšanas darbnīcā, cigāru fabrikā un gaļas rūpniecībā. Vēlāk daudzi Pokipsijas latvieši strādāja Vassar koledžā apkopšanas un virtuves darbos, un daži atrada darbu piensaimniecībā un celtniecībā.

Kad to uzbūvēja, tas bija gaŗākais dzelzceļa tilts pasaulē, tagad tas ir gaŗākais kājnieku tilts pasaulē.

Pokipsijā un tuvākajās pilsētās bija vairākas psīchiatriskās slimnīcas, kas deva iespēju Latvijas ārstiem strā- dāt savā profesijā. Starp šeit strādājošiem vai pensionējušiem ārstiem bija Elvīra Buša, Viktorija un Kristaps Mailepori , Arnolds Jurjēvics un Leo Sūritis; varbūt arī vēl citi. Ivars Sproģis atvēra savu acu ārsta kabinetu Pokipsijā pēc izskološanās Amerikā, un viņu daži pacienti atceras joku dēļ, ko viņš mēdza stāstīt, acis izmeklējot

Tāpat kā citās Ņujorkas apkārtnes pilsētās, arī Pokipsijā bija uzņēmīgi tautieši, kas atrada iespēju izveidot karjeru celtniecībā. Tādi bija Voldemārs Ivanovs, Rūdolfs Krievs, Nikolajs Ukrijs, Gunārs Vilinskis, Valdis Vipulis, kā arī brāļi Jānis un Ādolfs Roņi un vēl citi. Jānis Aperāns vadīja Jāņa Rīsberga plašā būvniecības uzņēmuma darbību Pokipsijas apkārtnē. Vēlāk J. Aperāns kopā ar Jāni Melgalvi, Andri Padegu, Māri Stūrānu un Ģirtu Zeidenbergu vadīja arī pašu dibināto celtniecības uzņēmumu "Modern Environment". Fotografa Augusta Upīša varenie krāsu attēli vienmēr ilustrēja vietējās elektrības un gāzes firmas Central Hudson gada pārskatus gan dabas skatiem, gan firmas technikas attēliem.

Piecdesmito gadu beigās un sešdesmitajos gados, kad IBM firma strauji auga, pie IBM Pokipsijā darbu atrada Amerikā izglītojušies tautieši, to starpā Ints Dzelzgalvis, Vilnis Klīmanis, Jānis Melgalvis, Gunars Ozols, Helmārs Ritters, Māris Stūrāns un Jānis Zeidenbergs, kā arī Andris Padegs un Ģirts Zeidenbergs. No šīs grupas izveidojās kodols, kas bija sākums Latviešu kultūras biedrībai TILTS. TILTA darbība un vēsture ir aprakstīta A. Padega referātā "Latviešu kultū- ras biedrība TILTS", kas tika nolasīts 2014. gada oktobrī konferencē "Latvija ārpus Latvijas" Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā.

Visvairāk latviešu Pokipsijas apkārtnē bija 1960-tos gados. Pamazām to skaits saruka, un Pokipsijas draudze izbeidza savu darbību 2008. gadā. Tagad — 2018. gada sākumā — šajā apkārtnē ir zināmi ap 20 latviešu. Liela daļa ir pensionāri, vairāki no IBM. Andrejam Prāmniekam ir savs dārzkopības uzņēmums, un Juris Pupčenoks, kas izbrauca no Latvijas brīvības gados, ir polītisko zinību profesors Marist koledžā. Šeit atkal ir Ivara un Sandras Slokenbergu ģimene, kas pavadīja desmit gadus Latvijā.

Nākošo gadu iecerējumi

Ir paredzētas sekojošās turnejas (TILTA teātŗa turneja nav paredzēta 2018. gadā):

 • Pianista Andreja Osokina un dziedātājas Katrīnas Gupalo turneja notika 2018. gada aprīlī Bostonā, Klīvlandē, Mineapolē, Priedainē, Vašingtonā, Filadelfijā un Andreja Osokina solo koncerts Ņujorkā (Dace Aperāne).
 • Ģenerāļa Raimonda Graubes, atvaļināta Latvijas bruņoto spēku virspavēlnieka, referātu turneja 2018. gadā (ar ? atzīmētās vietās datumi vēl nav droši): Bostonā 7. sept.(?), Ņujorkā 8. sept.(?), Vašingtonā (DC) 9. sept.(?), Filadelfijā 11. sept., Klīvlandē 12. sept., Čikāgā 15. sept., Kalamazū 16. sept., Mineapolē 23. sept., Denverā 24. sept. (Ingrīda Erdmane). Iespējamās tezes:
  • "Hibrīdkaŗš un informātīvā telpa". Pamatteze: Krievija, ietekmējot mūsu prātus (un sirdis), mēģina graut mūsu vērtību sistēmu, ticību polītiskajai vadībai, valsts pastāvēšanai utt. Notiek nepārprotams mēģinājums uzvarēt oponentu, neizmantojot konvencionālos militāros līdzekļus. Kā jaunām valstīm un demokratijām īpaši aktuāli tas ir Latvijai (Baltijas valstīm).
  • "Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku attīstība". Šo vispārīgo prezentāciju iespējams sadalīt detalizētākos blokos: pašaizsardzības uzdevumi, Zemessardzes attīstība, plāni un LV pienesums kolektīvajai aizsardzībai (NATO, EU, ANO), Latvijas — ASV militārā sadarbība, Baltijas valstu sadarbība.
  • "Valsts aizsardzības un patriotisma fonds NAMEJS" — mērķis, uzdevumi, paveiktais utt.
 • Vilkaču turneja 2018. gadā: Sietlā 11. okt.(University of Washington), Portlandē 12. okt., Sanfrancisko 13. okt., Losandželosā 14. okt., Mineapolē 16. okt., Čikāgā 20. okt., Kalamazū 21. okt., Detroitā 24. okt. (datums nav vēl drošs), Klīvlandē 26. okt., Toronto 27. okt., Vašingtonā DC 28. okt., Priedainē 30. okt., Bostonā 2. nov., Katskiļos 3. nov. (ALJAs Rudens svētku nedēļas nogales ietvaros) (Tija Kārkle).

Finaču pārskats

TILTS finanču pārskats par 2017. gadu

Izcilo

Mūzikas

Informācijas

Vispārējā

talantu

nometnes

projektu

kase

fonds

fonds

fonds

Kopā

Vērtība 2017. gada 1. janvārī

51,883

2,755

500

2,100

57,238

Ieņemts 2017. gadā:Ienākumi par turnejām un sarīkojumiem
LNT Ceļā uz mājām (2017)

2,600
2,600Teātris Medību pils (2017)

12,515
12,515TRIO Cinkuss, Rancāne, Šmite (2017)

4,239
4,239Jansone (2016)

200
200


Gada maksas un vispārēji ziedojumi

11,653
11,653


TILTA 2017. g. piešķīrums

-2,000


2,000


0


TILTA iepriekšējo gadu piešķīrums (labojums)

-2,000


2,000


0


Īpaši ziedojumi

2,940

3,150

2,500


8,590


Piešķīrumi TILTAM
Latviešu Fonds — IĻĢI (2016) piešķīrums

3,600
3,600ALA pabalsts TRIO turnejai (2017)

3,500
3,500PBLA (Latvijas Kultūras min.) TRIO turn. (2017)

1,088
1,088


Bankas procenti

1
1

Ienākumu kopsumma

38,336

3,150

6,500

0

47,986

Izdots 2017. gadā:Izdevumi par turnejām un sarīkojumiem
LNT Ceļā uz mājām (2017)

3,500
3,500Teātris Medibu pils (2017)

26,106
26,106TRIO Cinkuss, Rancāne, Šmite (2017)

5,347
5,347Jansone (2016)

66
66Knuta Lesiņa fonda koncerti (2017)

750
750Kroumovitch, Gomez & Ozoliņa koncerti (2017)

1,053
1,053Renārs Vimba — filmu festivāla atbalsts (2017)

1,007
1,007


TILTA piešķīrumi organizācijām un projektiem
DELNA (sabiedrība par atklātību, Latvijā)

500
500Jaunā Gaita — R. Ekmaņa piemiņai

500
500Informācijas projektu fonda izdevumi
639

639


Administrācija un citi iekšējie izdevumi

5,285
5,285

Izdevumu kopsumma

44,114

0

0

639

44,753

Vērtība 2017. gada 31. decembrī

46,105

5,905

7,000

1,461

60,471

TILTS ir sevišķi pateicīgs mūsu dāsnajiem ziedotājiem, kas katrs ir devis $1,000 vai vairāk TILTA vispārējai kasei vai speciālajiem projektu fondiem:

 • Anita Kupriss un Richard Douglas
 • Laila Robiņa
Juris Baidiņš

Biedra karte

TILTA darbība lielā mērā ir atkarīga no jūsu ziedojumiem. Pēdējos gados sarukušās publikas un pieaugošo izdevumu dēļ turnejas pašas sevi vairs nevar financēt, un TILTAM vienmēr ir jāpiemaksā. Tāpat īpaši ziedojumi ir nepieciešami, lai īstenotu ar izglītību un kultūras atbalstu saistītus projektus.

Lūdzu kļūstiet par TILTA biedru ar ziedojumu, sākot ar $15! Jau daudzus gadus biedra naudu neesam paaugstinājuši, lai tā nebūtu par šķērsli kļūt par TILTA biedru tiem, kam līdzekļi ierobežoti. Čekus lūdzu rakstiet uz Latvian Cultural Association TILTS, Inc. vārda un nosūtiet

 • ASV (biedrzinis / kasieris): Juris Baidiņš, 1104 Windon Drive, Wilmington, DE 19803
 • Kanadā (Kanādas dolaros): Anita Liepiņa, Box 21131 RPO Orangeville Mall, Orangeville, ON L9W 4S7 Canada

ASV ziedojumi ir atvelkami no ienākumiem, nodokļus aprēķinot. TILTA valdes locekļi darbu dara brīvprātīgi, un neviens valdes loceklis nesaņem nekādu atalgojumu.

2017. gadā TILTS saņēma biedra maksās un vispārējās kases ziedojumos $14,593 no 279 biedriem; caurmēra ziedojums bija $52.30 no biedra (tas neieskaita ziedojumus fondiem).

Cik lietderīga ir TILTS darbība?

Dažām populārām amerikāņu labdarības organizācijām lielākā daļa no saziedotās naudas aiziet naudas vākšanai un administrācijai, maksājot lielas algas organizācijas vadītājiem; organizācija ir uzskatāma par lietderīgu, ja 80 — 90% no naudas tiek izlietota labdarības mērķiem un 10 — 20% administrācijai un naudas vākšanai.

TILTA finanču pārskats dod ieskatu TILTA darbības lietderībā: TILTS 2017. gadā izdeva $44,753; šī ir summa, kas gāja caur TILTA kasi. Bet daļa no turneju financēm neiet cauri TILTA kasei — pēc iepriekšējas norunas, izrāžu rīkotāji samaksā daļu no honorāriem un ceļa izdevumiem tieši māksliniekiem. Ja rēķina visus Medību pils un TRIO turneju izdevumus, tad kopējie TILTA 2017. gada izdevumi bija

$67,050. No šīs summas $5,285 tika izdoti administrācijai, ziedojumu vākšanai un gada pārskata izdošanai, kas ir 7.9%.

Paldies!

 • Pēters Vecrumba ir mūsu „Webmasters” — viņš sagatavo TILTA mājas lapas www.tilts.org grafisko ietērpu un atjauno lapas saturu. Paldies, Pēter!
 • Paldies visiem talciniekiem, kas ir palīdzējuši izsūtīt šo TILTA pārskatu.
 • Paldies TILTA revīzijas komisijai, kas palīdz kasieŗiem Jurim Baidiņam un Jānim Melgalvim uzmanīt TILTA finances; komisijas locekļi ir:
  • Pēteris Āns
  • Jānis Bebris
  • Kaspars Krēsliņš

Pateicībā, Latviešu kultūras biedrības TILTS valde:

TILTA valdē 2017. gada 12. aprīlī ievēlēja 45 personas:
37 ASV, 7 Latvijā, 1 Kanadā
Mārtiņš Andersons
Dace Štauvere Aperāne
Gundars Aperāns
Juris Baidiņš
Valdis Bašēns
Pauls Berkolds
Edgars Bērziņš
Valdis Bērziņš
Jānis Cigusis
Anda Cook
Ints Dzelzgalvis
Ilze Gotfrīda
Astrīda Jansone
Amanda Jātniece
Benita Jaundāldere
Līga Jēkabsone
Tija Kārkle
Lauma Upelniece Katis
Ārija Kats
Anna Ķepe
Dace Ķezbere
Brigita Klauss
Daila Krastiņa
Laris Krēsliņš
Matīss Kukainis
Anita Liepiņa
Maija Medne
Jānis Melgalvis
Ilmārs Mežs
Andris Padegs
Ilze Pētersone
Baiba Pinne
Zinta Pone
Ināra Reinis
Andris Ritums
Laila Michelsone Robiņa
Regīna Rūsiņa
Gunta Puzule Semba
Laimonis Siliņš
Ruta Krūze Strobele
Jānis Students
Normunds Vīksne
Marcis Voldiņš
Ģirts Zeidenbergs
Astra Pētersone Zemzare

Šo gada pārskatu sagatavojis Andris Padegs, tekstu angļu valodas izdevumam tulkojis Valdis Bašēns.

Site contents Copyright © 2019 Latvian Cultural Association TILTS (“Latviešu kultūras biedrība TILTS”). TILTS is a registered 501(c)(3) non-profit organization. Donations to TILTS are tax-deductible in the USA. Privacy policy.
Site design/hosting by Pēters J. Vecrumba.